9-12 mo Class Female Stock Coat9-12 mo Class Male Long Coat9-12 mo Class Male Stock Coat