Cat #700 Kitana v. Schloss Rugland / Shirley McMinnCat #701 Adele v. Haus Vinzant / Larry & Cheri VinzantCat #702 Token v. Zauberwiesen / Windy PoolCat #703 Whiskey v. Aleman / Raul AlemanCat #704 Yazz v. Noort / Kathleen KimberlinCat #705 Niwa aus Wattenscheid / Larry VinzantPodium