Cat #L500 Sabi v. Lamorak / Ashley Carthrae & Cynthia Shuster