Cat #74 Antje Freya v. Duttenhof / Shauna ThompsonCat #75 Willa v. Haus am Lerchenweg / Vitaliy AutinCat #76 Maya di Casa Santiago / Joemary CulleraCat #77 Zita v. Lance / Nancy LanceCat #78 Cayenne v.d. Hoya / Nicole RileyCat #79 Onyx Nuka Nicole v. Dortmunder / Linda Smith & Alicia Gardner