6-9 mo Class Male Long Coat6-9 mo Class Male Stock Coat