20171005.#20171005.#BA2_1388.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1401.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1435.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1454.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1468.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1500.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1503.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1521.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1539.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1563.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1582.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1594.WUSV.USA-02 Payne20171005.#20171005.#BA2_1639.WUSV.USA-02 Payne20171006.#20171006.#BA2_6372.WUSV.USA-02 Payne20171006.#20171006.#BA2_6433.WUSV.USA-02 Payne20171006.#20171006.#BA2_6466.WUSV.USA-02 Payne20171006.#20171006.#BA2_6487.WUSV.USA-02 Payne20171006.#20171006.#BA2_9563.WUSV.USA-02 Payne20171006.#20171006.#BA2_9570.WUSV.USA-02 Payne